Zásady ochrany osobných údajov

FRADEX STK s.r.o.

Zodpovednosť za ochranu údajov na webovej stránke www.fradexstk.sk má prevádzka:

FRADEX STK s.r.o.
Továrenská 3682/47
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 51 810 611
0915 679 785
jakub.fruni@fradex.sk

(„ďalej len prevádzkovateľ")

Prevádzkovateľ pri používaní a spracovaní osobných údajov striktne dodržuje príslušné platné zákonné ustanovenia o ochrane údajov. Prevádzkovateľ má právo na využívanie osobných ako aj anonymných údajov v rozsahu stanovenom zákonom, s výhradou v ďalšom popísaných práv dotknutých osôb.

Bezpečnosť údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom prijal prevádzkovateľ primerané technické a organizačné opatrenia. Opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by bola porušená bezpečnosť Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky. podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov (18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s vašimi osobnými údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je:

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke na Technickú kontrolu a emisnú kontrolu sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

Zákonný dôvod a účel spracovania

Zákonným dôvodom spracovania je:

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenia GDPR

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) Nariedenia GDPR

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenia GDPR

Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje sú prevádzkovateľom uchovávané iba na nevyhnutný čas a archivované podľa zákonných lehôt, ukladaných právnymi predpismi.

Osobné údaje sú spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. Osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov, za predpokladu, že nemáme iný zákonný dôvod na ich spracúvanie alebo súhlas so spracúvaním.

Prístup k osobným údajom majú aj sprostredkovatelia

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín. Vaše osobné údaje sú spracovávané iba v Slovenskej republike, prípadne v členských štátoch EÚ.

Informácie o právach dotknutej osoby – užívateľa

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom, zaslaním požiadavky na mailovú adresu jakub.fruni@fradex.sk

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Požiadavku na opravu môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu
jakub.fruni@fradex.sk

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva,
 • neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Požiadavku na vymazanie osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu jakub.fruni@fradex.sk

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Požiadavku na obmedzenie spracúvania môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu jakub.fruni@fradex.sk

Pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu, ktorej sa obmedzenie spracúvania osobných údajov týkalo.

Na základe čl. 19 GDPR je prevádzkovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov. Takúto požiadavku môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu jakub.fruni@fradex.sk

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Požiadavku na prenosnosť osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu jakub.fruni@fradex.sk

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľovi, alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Uvedené námietky môže dotknutá osoba zasielať mailovo na jakub.fruni@fradex.sk

Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo požadovať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, aby jej prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov.

Poskytovanie informácií dotknutej osobe

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Uvedené požiadavky môže dotknutá osoba zaslať na jakub.fruni@fradex.sk

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane . Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Informácie poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci:

administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci

administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci

administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: písomne mailom: jakub.fruni@fradex.sk  alebo poštou na korešpondenčnú adresu:

Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce Adresa prevádzky: Hviezdoslavova 60/A, 942 01 Šurany

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do 12:00 hod.

 

Aktualizované: 14.04.2023

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať